Przejdź do treści

System Zarejestrowanych Eksporterów (REX) – Ułatwienie w Certyfikacji Pochodzenia Towarów

System Zarejestrowanych Eksporterów (REX) to innowacyjne podejście do certyfikacji pochodzenia towarów, które wprowadza skuteczne i uproszczone rozwiązania dla eksporterów uczestniczących w międzynarodowym handlu. REX, stosowany w ramach umów handlowych, takich jak System Powszechnego Preferencyjnego (GSP) w Unii Europejskiej, ma na celu ułatwienie procedur handlowych oraz zapewnienie korzyści finansowych i administracyjnych dla eksporterów.

Głównym celem systemu REX jest ułatwienie i uproszczenie procedury certyfikacji pochodzenia towarów. Przed wprowadzeniem REX, eksporterzy musieli uzyskać tradycyjne zaświadczenia pochodzenia, takie jak Formularz A, aby móc korzystać z preferencyjnych stawek celnych w ramach umów handlowych.

Dzięki systemowi REX, eksporterzy mogą samodzielnie zarejestrować się w systemie, a następnie wystawiać tzw. oświadczenia pochodzenia na fakturach lub innych dokumentach handlowych, zamiast korzystać z tradycyjnych zaświadczeń. Te oświadczenia pochodzenia są uznawane przez władze celne w krajach importujących i umożliwiają stosowanie preferencyjnych stawek celnych.

System REX zwiększa transparentność i efektywność procedur certyfikacji pochodzenia, co pozytywnie wpływa na procesy handlowe i pomaga firmom korzystać z preferencyjnych stawek celnych, co z kolei może obniżyć koszty importu i eksportu.

Warto zauważyć, że system REX stosowany jest w kontekście konkretnych umów handlowych, a zasady i wymagania mogą się różnić w zależności od kraju i umowy, w której dany eksporter działa.

Zasady korzystania z systemu REX reguluje rozporządzenie wykonawcze do unijnego prawa celnego (UKC) rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. wraz ze szczegółowymi zasadami wykonania przepisów szczegółowych rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny akt celny. Niniejsze rozporządzenie szczegółowo reguluje kwestie związane z wystawianiem deklaracji pochodzenia towarów, ich formy, ważności, wymiany i późniejszego wystawiania itp.

Jak uzyskać numer REX?

Wypełnienie formularza rejestracyjnego

Proces uzyskiwania numeru REX rozpoczyna się od wypełnienia odpowiedniego formularza rejestracyjnego dostępnego na stronach internetowych odpowiednich organów celno-skarbowych. Formularz ten wymaga podania danych dotyczących firmy, jej działalności oraz innych szczegółów niezbędnych do identyfikacji eksportera.

Przesłanie dokumentów potwierdzających pochodzenie towarów

Eksporter musi dostarczyć dokumenty potwierdzające pochodzenie towarów, które są wymagane w ramach danej umowy handlowej. Te dokumenty różnią się w zależności od kraju i rodzaju towarów, jednak często obejmują faktury, listy przewozowe, certyfikaty pochodzenia, a także inne dokumenty handlowe.

Proces weryfikacji i przyznanie numeru REX

Po dostarczeniu wymaganych dokumentów, organy celno-skarbowe przeprowadzą proces weryfikacji i oceny zgodności z wymogami systemu REX. Po pozytywnej weryfikacji, eksporterowi zostaje przyznany numer REX, który będzie używany do wystawiania oświadczeń pochodzenia na fakturach i innych dokumentach handlowych.

 

Obowiązki eksporterów w systemie REX

Prawidłowe wypełnianie oświadczeń pochodzenia

Eksporterzy, korzystając z numeru REX, muszą dokładnie wypełniać oświadczenia pochodzenia towarów. Te oświadczenia muszą być zgodne z zasadami i wymogami określonymi w umowach handlowych i muszą zawierać dokładne informacje na temat pochodzenia towarów, ilości, wartości oraz innych szczegółów.

Utrzymywanie odpowiedniej dokumentacji

Eksporterzy zarejestrowani w systemie REX są zobowiązani do przechowywania i utrzymywania odpowiedniej dokumentacji dotyczącej pochodzenia towarów przez okres 5 lat. W przypadku kontroli celno-skarbowej, eksporterzy muszą być w stanie udokumentować zgodność z wymogami systemu REX.

 

Zasady stosowania systemu REX

Zasięg systemu REX

System REX ma zasięg międzynarodowy i stosowany jest w ramach umów handlowych między krajami. Dzięki temu eksporterzy zarejestrowani w jednym kraju mogą korzystać z preferencyjnych stawek celnych w wielu krajach, pod warunkiem spełnienia wymogów każdej umowy handlowej.

Wprowadzenie stopniowe

Wprowadzenie systemu REX odbywa się etapowo, aby umożliwić eksporterom i organom celno-skarbowym dostosowanie się do nowych procedur. W niektórych przypadkach system REX działa równolegle z tradycyjnymi zaświadczeniami pochodzenia, co ułatwia stopniową migrację do nowego systemu.

 

System Zarejestrowanych Eksporterów (REX) to nowoczesne rozwiązanie dla eksporterów uczestniczących w międzynarodowym handlu, które upraszcza i ułatwia procedury certyfikacji pochodzenia towarów. Uzyskanie numeru REX umożliwia eksporterom korzystanie z preferencyjnych stawek celnych, co może znacząco wpłynąć na konkurencyjność ich produktów na rynkach międzynarodowych. Jednocześnie, eksporterzy zarejestrowani w systemie REX muszą przestrzegać określonych zasad i obowiązków, aby zachować zgodność z wymogami systemu i cieszyć się korzyściami wynikającymi z preferencyjnych stawek celnych.